News

Мислење за Предлог законот за измена на Законот за работни односи

Мислење за Предлог законот за измена на Законот за работни односи кој се однесува на платеното отсуство за време на бременост, раѓање и родителство. Дел од аргументите беа презентирани на Јавна расправа на собраниската Комисија за еднакви можности на жените и мажите и Комисијата за труд и социјална политика, одржана на 27.06.2017 година. 

Документот може да го преземете на следниот линк