Gender Equality publications

Cover_EUReport_NMK_ENG_ENG2.png

Gender - based discrimination and labour in North Macedonia

This report examines gender-based discrimination and labour, as part of a regional initiative to address such gender-based discrimination in six Western Balkan countries, supported by the European Union (EU). The research aimed to provide information about shortcomings in the relevant legal framework; the prevalence and nature of gender-based discrimination related to labour; the extent to which people have filed claims; and how institutions have treated such cases.

broshura eng2.JPG

Scoping study on gender based violence

Scoping study on gender based violence and discrimination against women and girls in urban public spaces of the city of Skopje. REACTOR 2012

Demografski politiki.png

Демографските политики и родовата еднаквост во Република Македонија

Мерките за унапредување на еднаквоста меѓу жените и мажите не само што не се во конфликт со мерките за зголемување на наталитетот на една држава, туку постојат емпириски докази кои го потврдуваат спротивното. Кај државите во Европската унија, највисоките вкупни стапки на фертилитет се забележани кај оние држави кои преку комбинација на конкретни мерки за реинтеграцијата на жените на пазарот на трудот нудат сервиси за балансирање на семејниот живот и кариерата како поголема и попристапна покриеност на јавни установи за грижа на деца и поволни услови за родителско отсуство за двајцата родители.

Page 1 of 3